Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 913

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2010г. със сумата 96 696 лв.
1. ПРИХОДИ
Помощи, дарения и др. получени от чужбина
§ 46 10 Текущи дарения, помощи и др. от ЕС + 96 696 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 г. + 96 696 лв.

РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
§0101 Заплати и възнаграждения по трудови правоотношения -150 000 лв.
§0551 Осигуровки за ДОО – 20 000 лв.
Всичко за дейност: -170 000 лв.
Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите
по опазване на околната среда (Проект „BIOMASS MOBILISATION”)
§ 02 02 Възнагр.по извънтруд.правоотношения + 33 621 лв.
§ 05 51 Осигуровки за ДОО + 1 760 лв.
§ 05 60 Здравни осигуровки + 1 369 лв.
§ 05 80 Доп.задължително осигуряване + 802 лв.
§ 10 15 Материали + 12 204 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 27 382 лв.
§ 10 52 Командировки в чужбина + 19 558 лв.
Всичко за дейност + 96 696 лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”
§1020 Външни услуги +170 000 лв.
Всичко за дейност: +170 000 лв.

Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет : + 96 696 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г. + 96 696 лв.