Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 914 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1  и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1  и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №27/06.04.2022 г. на КОС, Общинският съвет  реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор63427.4.3074 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“, с площ от 592 кв.м., с трайно предназначение на територията:Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застояване (до 10 м), а по регулационния план на гр. Русе, одобрен със Заповед №01-1985/26.04.2021 г. на Кмета на Община Русе за ПУП-ИПР, представляващ  УПИ XVI-3074 в кв. 608, предмет на Акт №10314/08.12.2021 г. за частна общинска собственост вписан под №124, том 43, н.д. 8992, ДВР 15005, вх. рег.№15214 от 14.12.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена 106 010,00 лв. (сто и шест хиляди и десет лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)