Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 914 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет – Русе реши:
 
І. Приходи – държавна дейност
§2405 „Приходи от наеми на имущество“                                                                +1 122лв.
ЦПЛР Общежитие за средношколци       +1 122лв.
Всичко приходи –държавна дейност                                                                    +1 122лв.
Всичко приходи по бюджета                                                                                   +1 122лв.
 
ІІ. Разходи – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 332 „Общежитие“
§1020 „Външни услуги“                                                                                             +1 122лв.
Всичко за дейност:                                                                                                    +1 122лв.                                                                 
Всичко за функция:                                                                                                  +1 122лв.
ФУНКЦИЯ „ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност751 „Библиотеки с национален и регионален характер“
§1015 „Материали“                                                                                                      -7 480лв.
§1020 „Външни услуги“                                                                                              -7 300лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „ Подвижна платформа /скеле/“                                                                     +1 500лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“
Обект „Модул – Автоматичен процес за извличане на данни за целите на справочната система“                                                                                                                       +1 260лв.
Обект „Модул – Генериране на инвентарна книга“                                                  + 980лв.
Обект „Модул – Справки по КДБФ“                                                                        +1 380лв.
Обект „Модул – Справки за заети артикули по потребители“                               +1 150лв.
Обект „Модул – Справки за заети артикули по вид, език и съдържание“            +1 180лв.
Обект “Модул – Криптирана база данни за локализация на Коха“                          +750лв.
Обект „Модул – Помощна процедура за управление на класификатори“               +950лв.
Обект „Модул – Помощна процедура за попълване на УДК определители“          +980лв.
Обект „Модул – интерфейс за отписване на артикули и
съставяне на протоколи“                                                                                            +1 530лв.
Обект „Модул – интерфейс за инвентаризация – съставяне на
протоколи с дати и отметки“                                                                                     +1 580лв.
Обект „Модул – администриране правата на служителите“                                     +960лв.
Обект „Модул – за управление и защита на личните данни на служителите“       +580лв.
Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.                                                                
Всичко за функция:                                                                                                          0лв.
Всичко разходи държавни дейности:                                                                    +1 122лв.
 
ІІІ. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“- ОП „Спортни имоти“
§1015 „Материали“                                                                                                      -9 120лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Подвижна резервна скамейка 1,80х8,40х2,2“ – 2 бр.                                  +9 120лв.
Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.                                                                
Всичко за функция:                                                                                                          0лв.
Всичко разходи местни дейности:                                                                                  0лв.
Всичко разходи по бюджета                                                                                    +1 122лв.    
 
 
                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (Димитър Кънчев)