Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 915 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет – Русе реши:
1. Изменя Решение № 61, прието с Протокол № 3/16.12.2015г в частта „ЧЛЕНОВЕ”, като освобождава Димитър Райнов и определя за член на Общински съвет по наркотични вещества Росица Георгиева – Началник Регионално управление на образованието.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)