Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 915 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 от Наредба №6 на ОбС-Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава, както следва:
1.1.Списък №1 за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, включващ 1577 броя апартаменти и 186 броя къщи.
1.2.Списък №2 за ведомствен жилищен фонд, включващ 53 броя апартаменти и 2 броя апартаменти – защитени жилища.
1.3.Списък №3 за резервен жилищен фонд, включващ 32 броя апартаменти и 101 броя къщи.
1.4.Списък №4 за продажба на правоимащи по ЗУПГМЖСВ, включващ 3 броя къщи (4 броя жилища – реални части).

Изтеглете цалото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)