Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 915

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 915
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23 и чл. 25 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

І. Допълва решение № 359, прието с протокол №19/29.10.2004 год. на ОбС – Русе, като се добавя следния текст в т. 2:
Да се изплати обезщетение на отчуждените собственици, както следва:

– Рашо Бранимиров Страшимиров-1449.00 лева;
– Исмет Хакъ Гафурова и Шамси и Мухарем Н. Салиеви – 2 553.00 лева;
– Стефан Георгиев Цанев – 4164.00 лева;
– Господин Георгиев Иванов, Галина Господинова Дечева, Велин Младенов Маринов, Ана Здравкова Маринова и Върбан Събев Петров-4741.00 лева, като сумата се разпредели между съсобствениците съобразно дела, отразен в документите за собственост. Гараж в същия имот 10 400 лева да се изплати на Господин Георгиев Иванов.

Т.3. Упълномощава кмета да извърши производство по отчуждаване на имотите в кв. 22, жилищен район „Веждата” по плана на град Русе.
В останалата част решението остава непроменено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/