Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 915

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед към Изпълнителна агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерството на образованието, младежта и науката в размер на 56 493,00 евро за получаване на аванс по споразумение С 34 /03.08.2009г.

2.Упълномощава инж. Божидар Иванов Йотов – Кмет на Община Русе да подпише всички документи, изискуеми при издавaне на записа на заповед и обезпечаването й с парични средства на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)