Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 916 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, с цел прилагане на регулацията, във връзка със Заповед №РД-01-125/17.01.2022 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ V-1028 и УПИ VI-1028 в кв. 95 по плана на село Тетово, Община Русе, Протокол №27/06.04.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

             1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. с продажба на терени, както следва:

             1.1.  Придаваема част от 22 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №802.1460 – улица „Струма“, общинска собственост, към УПИ XIV-1028 в кв. 95 по регулационния план на село Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 132,00 лева (сто тридесет и два лева), без дължими данъци и такси.

             1.2.  Придаваема част от 1,50 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №802.1460 – улица „Струма“, общинска собственост, към УПИ XIV-1028 в кв. 95 по регулационния план на село Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 9,00 лева (девет лева), без дължими данъци и такси.

            1.3.  Придобиване от Община Русе на придаваема част от 11 кв.м. от УПИ XIV-1028 в кв. 95 по регулационния план на село Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе към общински поземлен имот /ПИ/ №802.1460, представляващ улица „Струма“, село Тетово, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 66,00 лева (шестдесет и шест лева), без дължими данъци и такси.

            2. Обявява придаваем терен от 22 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №802.1460 – улица „Струма“, село Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе, придавани към УПИ XIV-1028 в кв. 95 по регулационния план на село Тетово, Община Русе, за частна общинска собственост.

            3. Обявява придаваем терен от 1,50 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №802.1460 – улица „Струма“, село Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе, придавани към УПИ XIV-1028 в кв. 95 по регулационния план на село Тетово, Община Русе, за частна общинска собственост.

            4. Да се придадат 22 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №802.1460 – улица „Струма“ към УПИ XIV-1028 в кв. 95 по регулационния план на село Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе, собственост на Ленка Алекова Александрова, на стойност 132,00 лева (сто тридесет и два лева), без данъци и такси. 

            5. Да се придадат 1,50 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №802.1460 – улица „Струма“ към УПИ XIV-1028 в кв. 95 по регулационния план на село Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе, собственост на Ленка Алекова Александрова, на стойност 9,00 лева (девет лева), без данъци и такси.            

            6. Да се придадат 11 кв.м. от XIV-1028 в кв. 95 по регулационния план на село Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе, собственост на Ленка Алекова Александрова, към общински поземлен имот /ПИ/ №802.1460, представляващ улица „Струма“, село Тетово, Община Русе, на стойност 66,00 лева (шестдесет и шест лева), без данъци и такси,

            и доплащане от Ленка Алекова Александрова на Община Русе цена в размер на 75,00 лева (седемдесет и пет лева) и дължимите данъци и такси, съобразно правилата на данъчното законодателство, след погасяване на насрещните вземания на страните до размера на по-малкото, във връзка с прехвърляните придаваеми части от описаните имоти.

            30% от постъпленията от прехвърлянията на посочените придаваеми терени да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)