Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 916 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2 от ЗНА, чл. 9 от ЗМДТ и чл. 79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§1. Чл. 59, ал. 1, т. 74 се допълва със следния текст: „В случай, че услугата не бъде ползвана от детето поради здравословни причини за периода на заболяването цена не се дължи. Платената цена за неползвана услуга за целия период се възстановява пропорционално за дните на отсъствие след подаване на заявление от единия родител до директора на детската градина с прилагане на медицинска бележка с номер на амбулаторен лист и удостоверение за банкова сметка. Заявления се подават в детската градина от 15.09 до 30.09. Сумите се възстановяват в срок до 30.10.

§2. В чл.27, ал. 1, т.1.4 отпада текстът: „за повече от 30 календарни дни“ и думата „само“.

§3. Изменя се §1, т. 9 от ПЗР както следва: „Семейството“ включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени), с изключение на сключилите брак.

§4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе на влиза в сила от деня на приемането й.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)