Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 916 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 10 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, чл. 137, ал. 1, т. 9, чл. 147, ал. 2, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон, чл. 10, ал. 1, т. 12, чл. 30, ал. 1, т. 2 от Наредба № 9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Удължава срока на ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе” ЕООД в ликвидация до 30.06.2014г.
2. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 1(една) минимална работна заплата, считано от 01.04.2014 г.
3. Да се направи допълнителна парична вноска в размер на 25 000 лв., за окончателна ликвидация на „ЦКВЗ-Русе” ЕООД в ликвидация, за срок до приключване на процеса на ликвидация.
4. Дирекция ФСД да предприеме необходимите действия за корекция в бюджета във връзка с т.3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)