Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 916

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 916
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на явен търг за учредяване право на строеж за нова обществено обслужваща сграда по ул. Цар Самуил, гр. Русе със застроена площ 155 кв.м. и РЗП – 410 кв.м., включваща сутерен и етажи, ситуирана в УПИ ІV – за жилищно строителство, търговски обекти и гаражи в кв.155 по плана на гр. Русе при начална тръжна цена 48208,00 лв.
2. Упълномощава кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за учредяване право на строеж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/