Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 916

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 66, ал.1 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредба № 16 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема промяна на План-сметката за разходване на ТБО за 2010 година, приета с Решение № 758/14.12.2009 г. отразена в приложените Приложение 1 и Приложение 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

Приложение 1

било

става

1.

За осигуряване на съдове за битови отпадъци

0

0

         1.1.

За кметствата

0

0

2.

За събиране на битовите отпадъци и

транспортирането до депа

3 020 141

3 020 141

2.1.

За гр. Русе и кварталите

2 632 258

2 632 258

2.1.1.

гр. Русе – /събиране на битови отпадъци/

2 475 960

2 475 960

2.1.2.

Селеметя

34 433

34 433

2.1.3.

Средна кула

69 541

69 541

2.1.4.

Долапите

38 322

38 322

2.1.5.

Чифлика

4 002

4 002

       2.1.6.

ДЗС

10 000

10 000

2.2.

За кметствата

387 883

387 883

2.2.1.

Мартен

57 727

57 727

2.2.2.

Николово

64 311

64 311

2.2.3.

Тетово

38 844

38 844

2.2.4.

Ново село

30 756

30 756

2.2.5.

Сандрово

38 263

38 263

2.2.6.

Червена вода

41 047

41 047

2.2.7.

Хотанца

7 926

7 926

2.2.8.

Просена

14 136

14 136

2.2.9.

Семерджиево

19 471

19 471

2.2.10.

Басарбово

24 931

24 931

2.2.11.

Долно Абланово

8 378

8 378

2.2.12.

Ястребово

6 109

6 109

2.2.13.

Бъзън

35 984

35 984

3.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,

експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови

отпадъци на територията на община Русе

840 000

840 000

3.1.

Експлоатационни разходи за регионално депо Русе

840 000

840 000

3.2.

Стопанисване и мониторинг на старо сметище гр. Русе

0

0

4.

За почистване на уличните платна,площадите, алеите и

други територии предназначени за обществено ползване

3 849 592

4 223 592

          4.1.

За гр. Русе

3 612 483

3 986 483

       4.1.1.

За поддържане чистотата

2 800 000

2 924 000

       4.1.2.

Селеметя

26 787

26 787

       4.1.3.

За снегопочистване на входно- изходноте магистрали в

чертите на града, общинския дял от средствата,

останалатачаст се осигурява от ИА „Пътища“

300 000

600 000

       4.1.4.

Товарене и изнасяне на сняг

50 000

0

       4.1.5.

Почистване на междублоковите пространства

300 500

300 500

       4.1.6.

За поддържане и почистване на уличните отоци

85 000

85 000

       4.1.7.

Средна кула

16 411

16 411

 4.1.8.

Долапите

21 080

21 080

       4.1.9.

Обр. Чифлик

5 097

5 097

  4.1.10.

ДЗС

7 608

7 608

          4.2.

За кметствата

237 109

237 109

       4.2.1.

Мартен

41 950

41 950

       4.2.2.

Николово

36 717

36 717

       4.2.3.

Тетово

24 670

24 670

       4.2.4.

Ново село

10 989

10 989

       4.2.5.

Сандрово

18 185

18 185

       4.2.6.

Червена вода

19 135

19 135

       4.2.7.

Хотанца

15 402

15 402

       4.2.8.

Просена

11 768

11 768

       4.2.9.

Семерджиево

18 601

18 601

     4.2.10.

Басарбово

15 500

15 500

     4.2.11.

Долно Абланово

11 242

11 242

     4.2.12.

Ястребово

4 950

4 950

     4.2.13.

Бъзън

8 000

8 000

ОБЩО

7 709 733

8 083 733

Приложение 2

Било става

  1.

За осигуряване на съдове за битови отпадъци

158 618

158 618

         1.1.

гр. Русе

и кварталите

49 908

49 908

      1.1.1.

 гр. Русе – кошчета

30 000

30 000

1.1.2.

гр. Русе – съдове

0

0

       1.1.3.  

Долапите

4 382

4 382

1.1.4.

Средна кула

14 014

14 014

1.1.5.

ДЗС

1 512

1 512

1.1.6.

Чифлика

0

0

         1.2.

За кметствата

108 710

108 710

      1.2.1.

Мартен

22 134

22 134

      1.2.2.

Николово

14 784

14 784

      1.2.3.

Тетово

7 392

7 392

      1.2.4.

Ново село

6 412

6 412

      1.2.5.

Сандрово

2 982

2 982

      1.2.6.

Червена вода

9 842

9 842

      1.2.7.

Хотанца

2 982

2 982

      1.2.8.

Просена

3 962

3 962

      1.2.9.

Семерджиево

1 302

1 302

     1.2.10.

Басарбово

9 352

9 352

     1.2.11.

Долно Абланово

2 982

2 982

     1.2.12.

Ястребово

2 492

2 492

     1.2.13.

Бъзън

22 092

22 092

2.

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до

депата

132 198

132 198

2.1.

Изграждане на площадки за разполагане на контейнери

30 000

30 000

2.2.

гр. Русе – събиране на битови отпадъци /за периода 16-31.12.09 г./

100 920

100 920

2.3.

с. Бъзън (за периода 16 – 31.12.2009 г.)

928

928

2.4.

с.о. ДЗС (за периода 16 – 31.12.2009 г.)

350

350

3.

 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експл.

 и закриване на депата на територията на общ. Русе

1 297 251

2 665 385

3.1.

Закриване и мониторинг на клетки на Регионално депо Русе

892 462

892 462

3.2.

Експлоатационни разходи за регионално депо Русе

 

 /за периода 16-31.12.09 г./

32 789

32 789

3.3.

Изготвяне на инвестиционен проект за рекултивация на 1-ва клетка

 

за неопасни отпадъци на Регионално депо – Русе

70 000

70 000

3.4.

Експлоатационни разходи за старо сметище

 

(съществуващо депо за битови отпадъци – Русе)

30 000

30 000

        3.5.

За селски сметища

272 000

272 000

      3.5.1.

Закриване и мониторинг на селско сметище с. Бъзън

250 000

250 000

3.5.2.

Поддържане на незакрити селски сметища – Община Русе

22 000

22 000

3.6.

Резерв за бъдещи разходи

1 368134

4.

Почистване на уличните платна, площадите,алеите, 

парковете и други територии за обществено ползване

460 000

460 000

4.1.

Почистване на замърсени с отпадъци площи на тер. на община Русе

200 000

200 000

        4.2.

Издръжка на звено „Контрол“

60 000

60 000

         4.3.

За поддържане на чистотата на части от гл. пътища от републ.

от пътна мрежа, които са и част от уличната мрежа на гр. Русе

200 000

200 000

ОБЩО

2 048 067

3 416 201