Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 917 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, чл. 8, ал.1, т. 1 и чл.10, ал.1, т.13 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие “Център за психично здраве-Русе” ЕООД да сключи договор за кредит – тип овърдрафт в размер до 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ за обезпечаване финансовата дейност на дружеството.
2. Дава съгласие за обезпечаване на договора за кредит по т.1 със залог за бъдещи вземания (субсидия от Министерството на здравеопазването) на стойност – до размера на ползвания кредит.
3. Упълномощава д-р Теменужка Матева Дечкова – Новакова -Управител на “Център за психично здраве-Русе” ЕООД да подпише всички документи, изискуеми при сключване на договора за кредит и свързаните с него анекси, относно ползването му, както и вписване в Централния регистър на особените залози за бъдещите вземания на дружеството, като обезпечение на този кредит.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)