Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 917

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 917
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Приема следните Основни принципи за управление на жилищния фонд на Община Русе:

1. Извършване на ежегоден анализ на картотекираните семейства по численост, възраст и доходи, с цел определяне на необходимостта от видове жилища по площ за следващата година. Планиране на реалните потребности от общински жилища.
Определяне на необходим брой жилища (около 2000 броя +/- 5%), които Общината поддържа съобразно нуждите и възможностите си.
2. Определяне на терени-общинска собственост и изграждане на жилища, в които да се настаняват затруднени в материално положение семейства, както и да се пренастаняват семейства, обитаващи общински къщи, освидетелствани за събаряне или с изтекъл срок по чл.275 от ППЗТСУ.
Общината ще изгражда инфраструктурата със средства от продажба на имоти-общинска собственост и ще се стреми към осигуряване на финансиране по програми за строителството на “социалните жилища”.
3. Образуване на урегулирани поземлени имоти от имоти с къщи-общинска собственост, разработване на застроителни планове за тях и учредяване право на строеж в новообразуваните УПИ-та като се предвиди заплащането на цената или на част от нея да се извърши с равностоен жилищен имот в новопостроената сграда.
4. Продажбите да се извършват на търг на общо основание след устройване на техните наематели в други жилища.
Продажба на настанени по административен ред граждани да се извършва ако са вложители по ЖСВ и в други случаи по изключение с решение на общинския съвет.
5. Придобиване на нови апартаменти за поддържане на необходимия брой чрез покупка на свободния пазар, срещу част от стойността на отстъпеното право на строеж или като условие при провеждане на търгове или конкурси.
6. Да се разработят варианти за категоризиране на жилищата, съобразно техните качества и местоположение и да се диференцират цените по категории.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/