Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 917

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал.1, т. 2; ал. 2; ал. 3 и ал. 5 и чл. 19 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС, Общинският съвет реши:

І. Взема решение за възлагане на превозите и делегира изпълнението на функциите си относно провеждането на конкурса за възлагане обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема на Кмета на Община Русе, както следва:
1. Русе – Силистра, МР № 18 102, с часове на тръгване от Русе – 07,30 ч. и от Силистра – 11,30 ч.;
2. Русе – Силистра, МР № 18 106, с часове на тръгване от Русе – 14,30 ч. и от Силистра – 17,45 ч.;
3. Русе – Свищов, МР № 18 106, с часове на тръгване от Русе – 13,00 ч. и от Свищов – 16,00 ч.;
4. Бургас – Русе, МР № 18 201, с часове на тръгване от Русе – 08,00 ч. и от Бургас – 14,30 ч.;
ІІ. Утвърждава следните изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства:
1. Кандидатите да са физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, изисквани от Закона за автомобилните превози, Наредба № 33/1999 год. и Наредба № 2/2002 год. на МТС;
2. Не се допускат до участие кандидати, които:
2.1. не са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за извършване на обявения превоз;
2.2. не са представили някои от задължителните документи;
2.3. са представили предложение /оферта/, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия;
3. Необходим парк за обслужване на едно маршрутно разписание – 1 автобус и 1 резерва; При участие за повече от едно маршрутно разписание, необходимият парк е по един автобус за всяко разписание и една резерва.
4. Автобусите да бъдат с класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достъп отвън съгласно чл.37, т.3, буква „б” от Наредба № 2/2002 год. на МТС;
5. Представените превозни средства да са минали периодичен преглед за техническата изправност, съгласно Закона за движение по пътищата.
6. Всеки кандидат участва с отделно предложение /оферта/ за съответното маршрутно разписание.
6.1. Данните в офертата се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Всички страници на офертата с направените по тях поправки се парафират от лицето, подписало офертата.
6.2. При изготвянето на предложението /офертата/, кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените условия на конкурса.
6.3. Предложението /офертата/ и калкулацията се представят в два отделно запечатани непрозрачни плика към изискуемите документи поставени в общ плик, надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, телефон/факс, както и наименованието на конкурса – „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема”. Предложенията се предават от кандидата или упълномощено от него лице, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
7. Кандидатът подава съответното заявление за участие в конкурса.
8. Всички копия в документацията да са заверени от управителя на фирмата и подредени по описания по-горе ред.

ІІІ. Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в конкурса:
Кандидатите трябва да представят следните документи, като условие за допускане до участие:
1. Регистрация в търговския регистър на Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието или удостоверение от фирменото отделение на съда за актуално състояние на фирмата към момента на крайния срок за подаване на документите за участие в конкурса;
2. Копие от ЕИК по БУЛСТАТ на фирмата;
3. Удостоверения за липса на задължения от:
3.1. НАП;
3.2. отдел „МДТ” към Община Русе;
3.3. отдел „Финансово-стопански” към Община Русе;
3.4. отдел „Наемни отношения” Община Русе;
4. Копие от лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;
5. Списък на превозните средства, с които се участва в конкурса – марка и рег. №, изготвен от управителя на фирмата;
6. Копие от регистрационните талони на всички автобуси, включени в списъка по т.5, с които се участва в конкурса;
7. Копия от Протоколи за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за допълнителен преглед на превозните средства, с които се участва – автобуси с класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достъп отвън съгласно чл.37, т.3, буква „б” от Наредба № 2/2002 год. на МТС;
8. Копия от знака за технически преглед на МПС по т. 5;
9. Копия от застрахователните полици „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” или „Гражданска отговорност на превозвача” на МПС по т.5;
10. Предложения /оферти/ по образец, калкулация на предлаганата цена, с включени всички действителни разходи с ДДС, приложени в конкурсните документи;
11. Заявления за участие – по образец, приложени в конкурсните документи;
12. Декларация от Управителя на фирмата дали парка, с който участва е ангажиран в други поръчки по ЗОП или конкурси;
Всички копия в документацията да са подредени по описания по горе ред и заверени от управителя на фирмата!

ІV. Утвърждава следните критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите:

ІV.І. Критерии за оценка на кандидатите:
1. Екологичност на превозните средства – всяко превозно средство с :
ЕВРО 5 получава – 10 точки;
ЕВРО 4 получава – 8 точки;
ЕВРО 3 получава – 6 точки;
ЕВРО 2 получава – 4 точки;
ЕВРО 1 получава – 2 точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на автобусите.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко от основните МПС /т.е. автобусите, предвидени за изпълнение на съответните разписания /без резервите/.

2. Допълнителни услуги в превозните средства:
2.1. Работещ санитарен възел – 0,5 точки;
2.2. Състояние на седалките-тапицерия здрава и чиста – 2 точки;
Обстоятелствата по този критерий се установяват от Протокола за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед /Приложения №6 и №6Б от Наредба № 32/05.08.1999г. на МТ/.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.
3. Цени и социални облекчения:
Най – ниската оферирана цена /мин.Ц/ до крайния пункт се приема за базисна и получава – 10 точки;
Следващите оферирани предложения спрямо базисната по възходящ ред се оценяват по формулата: /10-п.2/ точки, като п=1,2,3,4 и при п-по-голямо или равно на 5, предложената цена получава 0 /нула/ точки / п – поредността на предложенията/.
Предлаганата цена да включва всички действителни разходи с включен ДДС от началния до крайния пункт и всички платими суми.
Социални облекчения: За всяко оферирано социално облекчение – 0,1 т.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за цената и социалните облекчения.
Цената и оферираните социални облекчения се вписват в договора на съответния класиран кандидат.

4. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица:
4.1. Всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава – 5 точки;
4.2.Необорудваните – 0 точки;
Обстоятелствата по този критерий се установяват от Протокола за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед /Приложения №6 и №6Б от Наредба № 32/05.08.1999г. на МТ/.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.

5. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация – определя се средната възраст на парка, с който се участва и съответстващия й брой точки.
6.1. от 0 до 2 години – 30 точки;
6.2. над 2 до 5 години – 20 точки;
6.3. над 5 до 10 години – 10 точки;
6.4. над 10 години – не получава точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на автобусите.

6. Собственост на автобусите:
6.1. собствени – 6 точки – доказва се с регистрационните талони на автобусите;
6.2. с договор за покупка на лизинг – 5 точки – установява се лизингови договори;
6.3. наети – 1 точки – установява се с договори за наем на автобуси;
6.4. с предварителен договор за покупка – 0 точки – доказва се с предварителни договори за покупка на автобуси;

ІV.ІІ. Начин за класиране на предложенията:
1. Класирането на участниците ще се извърши в следната последователност:
1. Русе – Силистра, МР № 18 102, с часове на тръгване от Русе – 07,30 ч. и от Силистра – 11,30 ч.;
2. Русе – Силистра, МР № 18 106, с часове на тръгване от Русе – 14,30 ч. и от Силистра – 17,45 ч.;
3. Русе – Свищов, МР № 18 106, с часове на тръгване от Русе – 13,00 ч. и от Свищов – 16,00 ч.;
4. Бургас – Русе, МР № 18 201, с часове на тръгване от Русе – 08,00 ч. и от Бургас – 14,30 ч.;
Всеки кандидат ще участва в класацията, съобразно заявеното си желание и до изчерпване на парка, с който участва по посочената по-горе последователност.
2. Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на този кандидат, който е с най-голям общ брой точки.
При равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерия: „Екологичност на превозните средства”.
При повторно равенство в резултата, се класира кандидата получил по-голям сбор от точки по критериите: „Екологичност на превозните средства” и „Цени и социални облекчения”.

V. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав – Председател и 14 броя членове, от които:
• Юрист;
• Един представител на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”;
• Един представител на „Пътна полиция”;
• Един представител на Териториална данъчна дирекция – /НАП/;
• Трима представители на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт;
• Общински съветници – Стефан Бучаков, Веско Маринов, Добромир Димитров, Пламен Рашев и Теодор Оджаков;
• Общинска администрация – двама.

VІ. Определя цена на конкурсната документация – 120 лв. /без ДДС/.