Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 918 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3, т. 18, т. 21, ал. 5 на същия член, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като общежитие, на четвъртия етаж, без стълбищната клетка и стълбищната площадка, от масивна шестетажна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.8.1307.1, корпус „Б“, с полезна площ на отдаваните обекти    740,00 кв.м., цялата сграда със застроена площ – 845,00 кв. м, с предназначение – общежитие, находяща се в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.8.1307, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Липник“, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7295/    04.07.2014 г., предоставена за управление на ЦПЛР – Средношколско общежитие, с начална тръжна месечна наемна цена – 157,00 лв. (Сто петдесет и седем лева) без включен ДДС;

2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като училищен бюфет, на помещение, с обща площ 54,00 кв. м., от които 24,00 кв. м. търговска площ и 30,00 кв. м. складово помещение, разположено в сутерена на масивна триетажна сграда с идентификатор по КККР на    гр. Русе 63427.1.24.1, цялата сграда със застроена площ – 1604,00 кв. м.,  с предназначение – сграда за образование, находяща се в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.24, с административен адрес: гр. Русе,   ул. „Алея Възраждане“ №1-3, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7079/14.10.2013 г., предоставена за управление на АЕГ „Гео Милев“, с начална тръжна месечна наемна цена – 205,00 (Двеста и пет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)