Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 918 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал.1, т. 1 и чл.10, ал.1, т.13 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване на правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД да сключи договор за кредит – тип „Овърдрафт“ за финансово обезпечаване дейността на дружеството, с цел рефинансиране на съществуващо задължение на дружеството по Договор за кредит № 316-37 от 10.03.2010 г., при следните условия:
а/ размер не по-голям от 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/;
б/ период не по-голям от 12 месеца, считано от подписването на договора;
в/ по-благоприятни лихвени условия спрямо тези по действащия Договор за кредит № 316-37 от 10.03.2010 г.
2. Дава съгласие за обезпечаване на договора за кредит по т.1 да се сключи договор за залог на бъдещи вземания на дружеството по Договор №18-0351/14.02.2014 г. с НЗОК.
3. Дава съгласие за обезпечаване на договора за кредит по т.1 да се сключи договор за залог на бъдещи вземания на дружеството от наеми по договор за наем с МБАЛ „Медика” – Русе.
4. Упълномощава д-р Емил Панайотов – Управител на “ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД да подпише договора за кредит, договорите за залог на вземания по договорите, цитирани в т. 2 и 3 от настоящото решение, както и да впише в ЦРОЗ тези договори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)