Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 918

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 918
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава:

1.1. Списък № 1 – за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 1 944 бр., като в т.ч. 1 629 бр. апартаменти и 315 бр. къщи;
1.2. Списък № 2 – за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди – 1 290 бр.;
1.3. Списък № 3 – ведомствен жилищен фонд – 27 бр.;
1.4. Списък № 4 – резервен жилищен фонд – 14 бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/