Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 918

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал.1, т. 2; ал. 2; ал. 3 и ал. 5 и чл. 19 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС, Общински съвет Русе реши:

І. Взема решение за възлагане на превозите и делегира изпълнението на функциите си относно провеждането на конкурса за обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема на Кмета на Община Русе, както следва:
1. Русе – Смирненски /Глоджево/ за превоз на ТПЛ, едно разписание, с часове на тръгване от Русе – 12,45 ч и 17,20 ч. и от Смирненски – 05,45 ч. и 15,30 ч.;
2. Русе – Мечка, І-во делнично разписание, с часове на тръгване от Русе – 05,25; 07,25; 11,00; 13,15; 15,30; 18,15 ч. и от Мечка – 04,20; 06,25; 08,20; 12,15; 14,00; 16,30; 19,15 ч. с допълнителен курс от Пиргово – 07,00 ч.;
3. Русе – Мечка, празнично разписание, с часове на тръгване от Русе – 06,20; 08,20; 10,00; 11,30; 14,00; 16,30; 19,00; 22,10 ч. и от Мечка – 05,20; 07,00 /Пиргово/; 09,10; 10,45 /Пиргово/; 12,30; 15,00; 17,54 /Стълпище/; 20,30 ч.;
4. Русе – Тръстеник, І-во разписание, с часове на тръгване от Русе – 11,00; 16,00; 18,00; 20,00 ч. и от Тръстеник – 07,30; 12,00; 17,00; 19,00 ч.;
5. Русе – Щръклево, ІІ-ро разписание, с часове на тръгване от Русе – 07,15; 10,30; 13,15; 15,15; 17,15; 20,00 ч. и от Щръклево – 06,10; 08,20; 11,55; 14,25; 16,25; 18,20 ч.;
6. Русе – Баниска – Помен, едно разписание, с часове на тръгване от Русе – 17,30 и 13,00 ч. от Баниска – 06,10 ч., от Помен – 14,55 ч., обиколен курс от Русе – 08,05 ч. и от Помен през с. Могилино – 10,00 ч.;
7. Русе – Горно Абланово – Батин, едно разписание, с часове на тръгване от Русе – 07,30; 13,30; 17,45 ч. и от Батин – 05,45; 09,00; 16,00 ч.;
8. Русе – Юделник, ІІ-ро разписание, с часове на тръгване от Русе – 08,00 и 19,00 ч. и от Юделник – 06,30 и 17,30 ч.;

ІІ. Утвърждава следните изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства:
1. Кандидатите да са физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, изисквани от Закона за автомобилните превози, Наредба № 33/1999 год. и Наредба № 2/2002 год. на МТС;
2. Не се допуска до участие кандидат с нередовни или непълни документи, както и представяне на такива допълнително след отварянето на пликовете;
3. Не се допускат до участие кандидат или лица, които не са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за извършване на обявения превоз.
4. Необходим парк за обслужване на едно маршрутно разписание – 1 автобус и 1 резерва. При участие за по-вече маршрутни разписания, необходимия парк е по един автобус за всяко разписание и следните резерви:
4.1. до три разписания /включително/ – една резерва;
4.2. от четири до седем разписания /включително/ – две резерви;
4.3. от осем нагоре – три резерви;
5. Автобусите да бъдат:
5.1. Всички класове автобуси, съгласно чл. 37, т. 3, буква „а” от Наредба № 2/2002 год на МТС за направленията: Русе – Мечка, Русе – Тръстеник, Русе – Щръклево и Русе – Юделник;
5.2. С класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достъп отвън съгласно чл.37, т.3, буква „б” от Наредба № 2/2002 год. на МТС за направленията: Русе – Баниска – Помен, Русе – Горно Абланово – Батин и Русе – Смирненски – Глоджево;
5.3. За превоз на трудноподвижни лица съгласно чл. 18, ал. 1, т. 2, буква „г” от Наредба № 2 на МТС за направлението Русе – Смирненски /Глоджево/, с часове на тръгване от Русе – 12,45 и 17,20 ч. и от Смирнески – 05,45 и 15,30 ч.;
6. В случай, че няма кандидати, участващи с автобуси за превоз на трудноподвижни лица, разписанието, определено за този вид превоз ще бъде възложено за изпълнение на класиралия се за него кандидат, със задължение за осигуряване на такъв парк, съгласно приложения проекто-договор.
7. Представените превозни средства да са минали периодичен преглед за техническата изправност, съгласно Закона за движение по пътищата.
8. Всеки кандидат участва с отделно предложение /оферта/ за съответното разписание.
8.1. Данните в офертата се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Всички страници на офертата с направените по тях поправки се парафират от лицето, подписало офертата.
8.2. При изготвянето на предложението /оферта/, кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените условия на конкурса.
8.3. Предложението /офертата/ и калкулацията се представят в два отделно запечатани непрозрачни плика към изискуемите документи поставени в общ плик, надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, телефон/факс, както и наименованието на конкурса – „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема”. Предложенията се предават от кандидата или упълномощено от него лице, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
9. Кандидатът подава съответното заявление за участие в конкурса.
10. Всички копия в документацията да са заверени от управителя на фирмата и подредени по описания по-горе ред.
11. Управителя на фирмата-кандидат да представи декларация, удостоверяваща верността на подадените документи.

ІІІ. Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в конкурса:
Кандидатите трябва да представят следните документи, като условие за допускане до участие:
1. Регистрация в търговския регистър на Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието или удостоверение от фирменото отделение на съда за актуално състояние на фирмата към момента на крайния срок за подаване на документите за участие в конкурса;
2. Копие от ЕИК по БУЛСТАТ на фирмата;
3. Удостоверение от НАП; МДТ, отд. Счетоводство и отд. Наемни отношения към Общината за липса на задължения;
4. Копие от лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;
5. Списък на превозните средства, с които се участва в конкурса – марка и рег. №, изготвен от управителя на фирмата;
6. Копие от регистрационните талони на всички автобуси, включени в списъка по т.5, с които се участва в конкурса;
7. Копия от:
7.1. Удостоверенията за транспортна годност или Протоколи за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за допълнителен преглед на превозните средства, с които се участва за съответния вид превоз – всички класове автобуси, съгласно чл.37, т.3, буква „а” от Наредба № 2/2002 год. на МТС и автобуси с класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достъп отвън съгласно чл.37, т.3, буква „б” от Наредба № 2/2002 год. на МТС;
7.2. Удостоверенията за транспортна годност или Протоколи за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за допълнителен преглед за МПС, с които се участва за извършване на обществен превоз на трудноподвижни лица;
8. Копия от знака за технически преглед на МПС по т. 5;
9. Копия от застрахователните полици „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” или „Гражданска отговорност на превозвача” на МПС по т.5;
10. Предложения /оферти/ по образец, калкулация на предлаганата цена, с включени всички действителни разходи с ДДС, приложени в конкурсните документи;
11. Заявления за участие – по образец, приложени в конкурсните документи;
12. Декларация от Управителя на фирмата дали парка, с който участва е ангажиран в други поръчки по ЗОП или конкурси;
13. Калкулация на предлаганата цена, с включени всички действителни разходи с ДДС.

Всички копия в документацията да са подредени по описания по горе ред и заверени от управителя на фирмата!

ІV. Утвърждава следните критерии, показатели и начин за оценка и класиране на кандидатите:
1. Екологичност на превозните средства – всяко превозно средство с :
ЕВРО 5 получава – 10 точки;
ЕВРО 4 получава – 8 точки;
ЕВРО 3 получава – 6 точки;
ЕВРО 2 получава – 4 точки;
ЕВРО 1 получава – 2 точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на автобусите или документ за екологичните качества на автобусите, издаден от производителя или упълномощено от него лице за България, придружен от легализиран превод на български език.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко от основните МПС /т.е. автобусите, предвидени за изпълнение на съответните разписания /без резервите/.

2. Допълнителни услуги в превозните средства:
2.1. Наличие на климатик – 3 точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят след оглед на автобусите от комисията за оценка на кандидатите.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.

3. Цени и социални облекчения:
Най – ниската оферирана цена /мин.Ц/ до крайния пункт се приема за базисна и получава – 10 точки;
Всяка следваща оферирана цена, по-висока от базисната получава „- 1” точка до изчерпване на точките по критерия.
Предлаганата цена да включва всички действителни разходи с включен ДДС, за което се прилага и калкулация. Цената се посочва в абсолютна сума от началния до крайния пункт.

Предложените социални облекчения се оценяват – всяко с 0,1 точка
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки от цената и социалните облекчения.
Цената и оферираните социални облекчения се вписват в договора на съответния класиран кандидат.

4. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица:
4.1. Всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава – 5 точки;
4.2. Необорудваните – 0 точки;
Обстоятелствата по този критерий се установяват от Протокола за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.

5. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация – определя се средната възраст на парка, с който се участва за съответното разписание и съответстващия й брой точки.

5.1. от 0 до 2 години – 30 точки;
5.2. над 2 до 5 години – 20 точки;
5.3. над 5 до 10 години – 10 точки;
5.4. над 10 години – не получава точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на автобусите.

6. Собственост на автобусите:
6.1. собствени – 6 точки – доказва се с регистрационните талони на автобусите;
6.2. с договор за покупка на лизинг – 5 точки – установява се с договори за наем или лизингови договори;
6.3. наети – 1 – установява се с договори за наем на автобуси;
6.4. с предварителен договор за покупка – 0 точки – доказва се с предварителни договори за покупка на автобуси;

НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на този кандидат, който е с най-голям общ брой точки.
При равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерия: „Екологичност на превозните средства”.
При повторно равенство в резултата, се класира кандидата получил по-голям сбор от точки по критериите: „Екологичност на превозните средства” и „Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация”.

V. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав – Председател и 14 броя членове, от които:

• Юрист;
• Един представител на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”;
• Един представител на „Пътна полиция- КАТ”;
• Един представител на Териториална данъчна дирекция – /НАП/;
• Трима представители на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт;
• Общински съветници – Стефан Бучаков, Веско Маринов, Добромир Димитров, Пламен Рашев и Теодор Оджаков;
• Общинска администрация – двама.

VІ. Определя цена на конкурсната документация – 120 лв. /без ДДС/.