Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 919 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и изискванията за кандидатстване, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства по Процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с което се декларира, че :
1.1. Поема ангажимент за създаване на съответната социална услуга.
1.2. До приключване на строително-ремонтните работи по изпълнението на настоящия проект, ще стартира създаването на съответната социална услуга;
1.3. Социалната услуга ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО;
1.4. Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО.
2. Дава съгласие за изпълнение на допустимите дейности по процедурата да се използва сградата на закрития Дом за деца лишени от родителски грижи „Св. Димитър Басарбовски“, предмет на Акт за публична общинска собственост №5333/30.01.2008 г., с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане, ул. „Доростол“ №108.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)