Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 919 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4, чл. 28, ал.1, ал.2 и ал.4, § 6 ДР от ЗПСК, чл. 3, т. 1 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация на 100% от общинското участие в капитала на ДКЦ – 2 – Русе ЕООД.
2. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.
3. Забранява на ДКЦ – 2 – Русе ЕООД извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общински съвет Русе.
4. Решението да се обнародва в „Държавен вестник” и да се публикува в два централни ежедневника.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)