Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 919

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.36в, ал.3 т.1 от ППЗСП, Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе – Мярка 2.5.2 – Разкриване на защитени жилища и ЦНСТ за деца и младежи и План за действие за 2010 г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да увеличи капацитета на ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 от 8 на 10 места считано от 01.07.2010 г.
2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да увеличи капацитета на ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 на 10 места като делегирана държавна дейност от 01.07.2010 г.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет до Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, МТСП, София, за увеличаване капацитета на услугата.