Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 92 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 92
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл.6, ал.1 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, който се използва за стопански цели, по Акт за общинска собственост № 5520 от 31.07.2008 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.6.146, с площ 1630 кв. м. и с построената в него търговска сграда – едноетажна, монолитна, със застроена площ 915 кв. м., със сутерен със застроена площ 900 кв. м., пристройки под козирката на сградата със застроена площ 79,70 кв. м. и незастроена площ под козирката 54 кв. м., с адрес гр. Русе, ж. к. „Чародейка – Г- юг”, ул. „Тодор Икономов”, при съседи: 63427.6.286, 63427, 6.258,63427.6.292.
2. Утвърждава тръжната документация (Приложение 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 700 000 лв. Дължим ДДС – 1.18% върху достигнатата тръжна цена.
2.2. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 70 000 лв., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
3. Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на община Русе, сектор “Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 360 лв. и се заплаща в офиса на “ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
7. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.
8. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.
9. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
10. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
11. Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.
12. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)