Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 92 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Протокол №31/16.12.2015 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-45/16.10.2015 г. от ЕТ „Дием – Дичо Дичев“, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – напоителна система „Дием“ в землищата на гр. Русе и с. Червена вода, община Русе.
Решението може да се оспори в 30–дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)