Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 92 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка с чл.14, т.7, т.8  и т.9 от Раздел IV  на Учредителния акт на Фондация „Русе – град  на свободния дух“ , както и с чл.4, ал.1 и ал.3, чл.9, ал.1 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“, Общински съвет – Русе реши:

1.Приема основни насоки и програма за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г. /Приложение№1/.

2.Приема бюджет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г.  /Приложение 2/ .

3. Упълномощава Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ да организира провеждането на посочените в насоките конкурси/кампании съобразно приети от УС правила, да определи класираните участници и да предостави определеното финансиране за реализиране на съответното мероприятие в изпълнение на Основни насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)

Приложение 2

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ ЗА 2020 Г.

Приходи Разходи
1. Преходен остатък от целеви дарения за кампанията „Русе – град на свободния дух“ през 2019 г.   8733 лв. 1. Човешки ресурси 38 500 лв.  
2. Преходен остатък от целеви дарения за кампанията „Талант без граници“ през 2019 г. 6587 лв.  
2. Целеви средства от бюджета на Община Русе за 2020 г. 100 000 лв. 2. Външни услуги и реклама/ в т.ч. счетоводно и правно обслужване, реклама, банкови и държавни такси, разходи по поддръжка на офис и др./ 16 000 лв.  
3. Частни дарения 140 000 лв. 3. Командировки в страната и чужбина 2500 лв.  
4. Реализиране на проекти по програма “Местни инициативи”и подкрепа в рамките на фонд “Лицата на Русе” 198 320 лв.  
Общо приходи: 255 320 лв. Общо разходи: 255 320 лв.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)