Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 92

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 92
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и  чл. 40, ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол №88/12.02.2008 г. на Комисията по общинска собственост, Решение №1141/24.11.2006 г. на ОбС-Русе и искане вх. №ОС 07/2 от 04.02.2008 г.,  Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване на  масивна едноетажна, без сутерен пристройка със застроена площ от 72,00 кв. м. към съществуващата  масивна едноетажна жилищна сграда, построена с отстъпено право на строеж върху общинско дворно място с площ от 470,00 кв. м., представляващо УПИ І-362 от кв. 48 по регулационния план на село Сандрово на пазарна цена 352,00 лева.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Александър Иванов Иванов.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе да  издаде заповед и сключи договор за продажба.