Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 920 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 31, ал. 1 и ал. 3, от Закона за политическите партии, чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, съобразно резултатите от проведените на 14 ноември 2021 г. избори за народни представители за Четиридесет и седмото Народно събрание на Република България, обективирани в Решение №969-НС/18.11.2021 г. на Централната избирателна комисия, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „ГЕРБ“, БУЛСТАТ: 175248466, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, НДК, Административна сграда, етаж 17, за нуждите на Общинското ръководство на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и седмо Народно събрание на Република България, имоти – частна общинска собственост за клубове, както следва:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.546.1.7 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.546.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.546 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 134,32 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Отец Паисий“ №4, ет. 1, предмет на АОС №904/04.11.1996 г.;

2. Помещение на втори етаж в масивна двуетажна сграда, отредена за здравен дом, построена в УПИ IV-246 – за Здравен дом в кв. 53 по плана на с. Сандрово, ЕКАТТЕ: 65348, Община Русе, между улиците „Хан Крум“ и „Хан Аспарух“, с площ от 27 кв.м., предмет на АЧОС №3826/05.03.2002 г.;

3. Преместваем обект по чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с площ от 22 кв.м., на един етаж, разположен в поземлен имот 502.676 по Кадастралния план на с. Семерджиево, ЕКАТТЕ: 66158, Община Русе, находяща се в с. Семерджиево, по ул. „Ястребовско шосе“.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)