Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 920 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Създава работна група от 13 човека, от които 7 общински съветника:
• Димитър Кънчев,
• Силвия Алексиева,
• Борислав Българинов,
• Искрен Веселинов,
• Айлин Абилова,
• Анастас Георгиев,
• Мирослав Славчев
и 6 представителя на общинска администрация:
• Свилен Иванов – ръководител на работната група,
• Анелия Георгиева – старши експерт в отдел СДЗП, дирекция ИУС,
• Александър Стефанов – юрисконсулт в отдел ПНО, дирекция ПД,
• Галина Николова – старши инспектор в отдел „Екология”, дирекция ЕТ,
• Еленка Димитрова – началник-отдел „Бюджет”,
• Тинка Борисова – гл. специалист в отдел „ОбС”, дирекция ИУС
със следните задачи:
– Да изготви проект на Правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой”;
– Да изготви проект на организационно – управленска структура на Общинско предприятие „Паркстрой”;
– Да изготви проект на бюджет за функционирането на Общинско предприятие „Паркстрой”;
2. Работната група да внесе предложение до Общински съвет – Русе за създаване на Общинско предприятие „Паркстрой”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)