Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 920

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.36в, ал.3 т.1 от ППЗСП, Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе – Мярка 1.6.1 – Създаване на комплекси от услуги за подкрепа на старите хора и План за действие за 2010 г. , Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да увеличи капацитета на Дневен център за стари хора с 10 места считано от 01.07.2010 г.
2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да увеличи капацитета на Дневен център за стари хора от 40 на 50 места като делегирана държавна дейност от 01.07.2010 г.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет до Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, МТСП, София, за увеличаване капацитета на услугата.