Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 921 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка чл. 59, ал. 1 от Закона на предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба №5 за предучилищното образование, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе, както следва:

§1. Чл. 18 се отменя.

§2. Чл. 52, ал. 1, т. 3 се отменя.

§3. Добавя се нова Глава пета със следното съдържание:

„ГЛАВА ПЕТА

 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

Чл. 53. С тази глава се определят условията и редът за приемането и обучението на деца в предучилищно образование в детските градини и яслените групи към детските градини, търсещи или получили международна закрила, когато не попадат в обхвата на Наредба № 3 за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила на министъра на образованието и науката.

Чл. 54. Приемането на децата, търсещи или получили международна закрила се извършва над опредeления по реда на чл. 60, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование брой деца в група

Чл. 55. (1) Приемането по реда на тази глава се извършва след подадено в Община Русе заявление за прием по образец (Приложение 1) от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила).

(2) Със заповед на кмета общината, по предложение на сформирана комисия за прием, малолетния чужденец се насочва към определена група в детска градина, съобразно местоживеенето му и желанието на родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила).

 (3) Записването на деца, търсещи или получили международна закрила, в група на предучилищно образование се извършва по време на цялата учебна година.

§ 4. Създава се ново приложение №1 към чл. 55, ал. 1  със следното съдържание:

„Приложение №1– Заявление за прием на дете, търсещо или получило международна закрила.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)