Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 921 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, протокол №21/29.01.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 год., като включва следните общински недвижими имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.10.1090 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 532 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула” , ул. „Върбица”, предмет на Акт за частна общинска собственост № 5976/11.06.2009 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 9770,00 лева;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.10.1091 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 801 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула” , ул. „Върбица”, предмет на Акт за частна общинска собственост № 5977/11.06.2009 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 15050,00 лева.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.10.1090 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 532 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула” , ул. „Върбица”, предмет на Акт за частна общинска собственост № 5976/11.06.2009 г., с начална тръжна цена в размер на 9770,00 лeва, без включен ДДС;
2.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.10.1091 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 801 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула” , ул. „Върбица”, предмет на Акт за частна общинска собственост № 5977/11.06.2009 г., с начална тръжна цена в размер на 15050,00 лева, без включен ДДС.
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)