Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 921

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 921
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС, чл.35, ал.1 и ал.2 от Наредба № 6 на ОбС – Русе, решение № 813 на ОбС – Русе, прието с протокол № 39/22.12.2005 г., общинският съвет реши:

1. Да се продаде на Боянка Тимошева Шандуркова общинско жилище, намиращо се в ж.к. Възраждане, ж.бл.Шабла, вх.А, ет.2, представляващо ап.№ 3, състоящо се от стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 38,16 кв.м., избено помещение № 10 с площ от 2,54 кв.м., заедно с 0,547% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж на цена по-висока от пазарната цена, която е в размер на 15733,08 лв., или данъчната оценка към дата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.
2. Възлага на кмета на Община Русе да изпълни процедурата предвидена в чл.37 от Наредба № 6 на ОбС – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/