Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 922 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, протоколи №19/28.11.2013 г. и № 20/18.12.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти:
1.1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1583 с площ 490 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 7091/07.11.2013 г. (вписан под № 80, т.41, дв.вх. 15688, н.д 8063 от 13.11.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 10 000,00 /десет хиляди/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
1.2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1586 с площ 430 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 7092/07.11.2013 г. (вписан под № 81, т.41, дв.вх.№ 15701, н.д.8064 от 13.11.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 10 000,00 /десет хиляди/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
1.3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот имот имот № 503.1623 с площ 447 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 7102/18.11.2013 (вписан под № 3, том 43, дв.вх.16398, н.д.8373 от 25.11.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 10 000,00 /десет хиляди/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)