Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 922

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 922
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе и протокол № 56 от 21.12.2005 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на явен търг за продажба на недвижим имот, общинска собственост, находящ се по ул. “Жул Паскин” № 2 в град Русе , представляващ: незастроен терен – УПИ ХХІ – 5375 – за обществена сграда в кв.196 с обща площ 100 м2 при начална тръжна цена 14 560,00 лв. (четиринадесет хиляди петстотин и шестдесет лева), описан в акт за частна общинска собственост под № 4563/20.02.2006 год.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилият търга и сключи договор за продажба, съгласно решението на Общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/