Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 923 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-32/11.06.2018г. и 30-10363-1#1/28.06.2018г. от „КАМП ТРАНС“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на ПУП – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.182.6, находящ се в местността „Над линията“, гр. Русе, като с плана се определи Смесена обществено обслужваща и складова зона за застрояване /Сос/. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.182.6, находящ се в местността „Над линията“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)