Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 923 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление за закупуване на имота и извлечение от протокол № 17/03.10.2013 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот № 503.42 с площ 509 кв.м. в землището на с.Николово, местност „Дрибак 6″, предмет на АОС7037/21.08.2013 г. вписан с вх.рег. 12508/28.08.2013г., под №113, том 31, дв.вх. 12264, н.д.6104 в АВп., при начална тръжна цена 10 000,00 лв. /десет хиляди лева/, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)