Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 924 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

Извършва поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение №761 на ОбС- Русе, прието с Протокол №28 от 13.12.2021 г., като навсякъде в решението :

  1. Вместо „искане с вх. №УТ-27-74 от 11.08.2021 г. от Ангел Стоянов Тодоров“ следва да се чете „и искане с вх. №УТ-27-62 от 18.06.2021 г. от „ПИП Електроникс“ ЕООД и Лилия Стоянова Петрова чрез упълномощено лице- Бисерка Георгиева с Пълномощно №5432 и №5433 от 05.06.2019 г. издадено от Нотариус с Рег. №618“;
  2. Вместо „…ПИ с идентификатори 65348.32.184 и 65348.65.182…“ да се чете „…ПИ с идентификатори 65348.65.184 и 65348.65.182…“;
  3. Поправката се налага от констатирана очевидна фактическа грешка в текстовата част на решението. Настоящото решение да се счита като неразделна част от Решение №761, прието с Протокол №28 от 13.12.2021 г. на ОбС- Русе.
  4. Решението подлежи на оспорване съобразно чл. 62, ал. 2 от АПК в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет- Русе пред Административен съд- Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)