Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 924 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-10 от 21.02.2018 г., от Любен Христов Найденов и Надежда Маринчева Станева, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатори 63427.159.52 и 63427.159.53 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Конубунар“. Определя се производствена устройствена зона – „Предимно производствена“ (Пп), каквото е отреждането по Общия градоустройствен план на гр. Русе за територията, в която попадат имотите, като се спазят изискванията за параметри съгласно чл. 25 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С ПЗ се предвижда промяна предназначението на земята на двата имота и ново свързано застрояване на общата вътрешна имотна граница между ПИ 63427.159.52 и 63427.159.53 и с ограничителни линии ново застрояване, изтеглено на по 3,00 м. от страничните имотни граници към ПИ 63427.159.51 и ПИ 63427.159.54, на 3,00 м. от ведомствен път от запад и по имотните граници към ведомствен път от изток. В ПИ 63427.159.53 има сграда с идентификатор 63427.159.53.1 с функционално предназначение за селскостопанска сграда, брой етажи 1 и застроена площ 71,00 кв.м., която не се запазва като елемент на плана за застрояване.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатори 63427.159.52 и 63427.159.53 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Конубунар“, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)