Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 924 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 21/29.01.2014 г., чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявления за закупуване на имоти, Общински съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 г., както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.150.125, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 511 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7129/13.01.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 189, том 1, н.д. 173, дв. вх. регистър № 387, вх. № 396/16.01.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.158.1777, находящ се в местността „Камусчия”, землище на град Русе, с площ 755 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, шеста категория при неполивни условия, предмет на акт № 7137/20.01.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 123, том 2, н.д. 300, дв. вх. регистър № 633, вх. № 639/23.01.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1. ПИ с идентификатор 63427.149.55, находящ се в местността „Касева чешма”, землище на град Русе, с площ 463 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7119/11.12.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 6, том 47, н.д. 9152, дв. вх. регистър № 17971, вх. № 17971/16.12.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.2. ПИ с идентификатор 63427.150.125, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 511 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7129/13.01.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 189, том 1, н.д. 173, дв. вх. регистър № 387, вх. № 396/16.01.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.3. ПИ с идентификатор 63427.158.1777, находящ се в местността „Камусчия”, землище на град Русе, с площ 755 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, шеста категория при неполивни условия, предмет на акт № 7137/20.01.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 123, том 2, н.д. 300, дв. вх. регистър № 633, вх. № 639/23.01.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.4. ПИ с идентификатор 63427.159.335, находящ се в местността „Кону бунар”, землище на град Русе, с площ 241 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7088/24.10.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 88, том 39, н.д. 7686, дв. вх. регистър № 14980, вх. № 15285/29.10.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 250,00 лв. (двеста и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.5. ПИ с идентификатор 63427.159.650, находящ се в местността „Кону бунар”, землище на град Русе, с площ 815 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7128/13.01.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 190, том 1, н.д. 174, дв. вх. регистър № 389, вх. № 397/16.01.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.6. ПИ с идентификатор 63427.166.299, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 599 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7120/11.12.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 7, том 47, н.д. 9153, дв. вх. регистър № 17973, вх. № 18308/16.12.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 600,00 лв. (шестстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.7. ПИ с идентификатор 63427.166.300, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 707 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7121/11.12.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 9, том 47, н.д. 9155, дв. вх. регистър № 17982, вх. № 18308/16.12.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 700,00 лв. (седемстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)