Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 924

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 924
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за провеждане на явен търг за продажба на общински имот в гр.Русе, представляващ УПИ VІ-3720, кв.380, ж.к.”Възраждане” с площ от 925 кв.м. при начална тръжна цена 460 000 лв., описан в акт за частна общинска собственост № 4394/11.04.2005г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/