Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 924

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 то ЗМСМА, чл. 273, ал.1 от Търговския закон и чл. 10, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема крайния финансов отчет към 30.06.2010 г. на „КАРЕ” ЕООД – в ликвидация и пояснителния доклад към него.
2. Приема заключителния доклад на ликвидатора на „КАРЕ” ЕООД – в ликвидация.
3. „КАРЕ” ЕООД – в ликвидация не разполага с активи за разпределение.
4. Освобождава ликвидатора от отговорност.
5. Задължава ликвидатора да заяви пред Агенцията по вписванията заличаване на дружеството.