Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 925 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §5, ал. 2 от ПЗР на Закона за концесиите, във връзка с чл. 131, ал. 1, чл. 146, ал. 2, чл. 147 и чл. 148 от ЗК, чл. 21, ал. 2 и чл. 26, ал. 5 от Договор от 23.04.2012 г. за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 2, Общинският съвет реши:

 1. Определя срок от 30 (тридесет) дни на концесионера „Фактор плюс” ЕООД, в ликвидация, ЕИК 103607871 за доброволно изпълнение на задълженията по Договор от 23.04.2012 г. за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 2, считано от получаване на покана, както следва:
  1. Да извърши окончателно концесионно плащане за 2021 г. в размер на 55 882,02 лева.
  1. Да представи в Община Русе писмен отчет за реализираните приходи от експлоатация на концесионните обекти за 2021 г.
  1. Да представи в Община Русе ежегоден писмен отчет за извършените инвестиционни мероприятия за 2021 г.
  1. Да възстанови обектите, които са засегнати от повреди и посегателства, за което е уведомен с писмо изх. №30-13946-2/21.03.2022 г.
  1. Да представи в Община Русе парична гаранция за 2022 г. в размер на 50% от годишното концесионно възнаграждение.
 2. При липса на доброволно изпълнение на задълженията по т. 1 в предоставения срок, отправя 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие до концесионера „Фактор плюс” ЕООД, в ликвидация, ЕИК 103607871 за прекратяване на Договор от 23.04.2012 г. за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 2. С изтичане срока на предизвестието, Договорът ще се счита  за прекратен едностранно от концедента.
 3. Последиците от прекратяването на концесионния договор се уреждат по реда на Раздел VI, Глава девета на Закона за концесиите, обн., ДВ, бр. 36 от 02.05.2006 г. (отм.), във връзка с §5, ал. 3 от ПЗР на ЗК и уговореното в Договора.
 4. Възлага на Кмета на Община Русе последващите действия по изпълнение на решението, включително и по отправянето и подписването на поканата за доброволно изпълнение, респективно на предизвестието за едностранно прекратяване на Договора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)