Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 925 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, протокол № 21/29.01.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.146.29, находящ се в местност „Хаджигенова чешма”, землище на град Русе, с площ от 399 кв.м, начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, предмет на АЧОС № 7131 от 13.01.2014 г., вписан под № 16, том 2, н.д.198, дв.вх.№ 440, вх. № 439 от 17.01.2014 г. в Агенцията по вписвания – Русе, с начална тръжна цена 400,00 лева, без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник-купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)