Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 925

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 925
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет р е ш и:

1.Дава съгласие за провеждане на явен търг за продажба на общински имоти в с.Николово, представляващи: УПИ №№ ІІ-1687 с площ 550 кв.м., ХХІХ-1709 с площ 550 кв.м., ХХХ-1710 с площ 550 кв.м. и ХХХІ-1711 с площ 580 кв.м., кв.32 в с.Николово при начална тръжна цена за първите три – по 8 250 лв. и за четвъртия – 8 700 лв. при условие да се запазят съществуващите широколистни дървета.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповеди за определяне на спечелилите търга и сключи договори за продажба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/