Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 926 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, т. 2 от Постановление №31 от 17.03.2022 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г.,  Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава промяна на Приложение №18  Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи  утвърдено с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г., както следва:

Чл. 35, ал.1, т.2 За пътувания от местоживеене до месторабота и обратно

Дирекция „Инвестиционно планиране устройство и кадастър“

Добавя се:

1.арх. Пламен Красимиров Христов  – гл. експерт в отдел Устройствени планове и кадастър -80% от действително извършените транспортни разходи с личен автомобил.

ОП „Паркстрой – Русе“

Добавя се:

1. Дарина Здравкова Димитрова – технически изпълнител в отдел „Обществена хигиена и премахване на графити“ при ОП „Паркстрой-Русе“ – 80% от действително извършените транспортни разходи с личен автомобил.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)