Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 926 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

§1. Изменя Решение №885 на Общински съвет – Русе, прието по Протокол №35/21.06.2018 г., като точка 1 придобива следното съдържание:
1. Дава съгласие за извършване на разходи от бюджета на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, необходими като собствен принос по проект ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“, одобрен за финансиране от програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А, в размер на минимум 2% от одобрения бюджет по проекта. (но не повече от 4 000 евро).

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)