Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 926

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 926
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.36, ал.6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.82 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе , протокол № 58/02.03.2006 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Отказва извършване на замяна на част от общински недвижим имот, представляващ земеделска земя, имот №000148 с площ 10, 268 дка в местността “Гърков дол”, VІІ – ма категория, с начин на трайно ползване – пасище, мера, актуван с АОС № 4513/13.09.2005 г., поради незаконосъобразност и нецелесъобразността на замяната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/