Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 927 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.31, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, протокол №21/29.01.2014 год. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване на процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г., като включва общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.6.321 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 358 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг”, ул.”Тодор Икономов”, предмет на Акт за частна общинска собственост №7144/24.01.2014 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 22 400,00 лева.
2. Дава съгласие за извършване на продажба на 92,138 % идеални части от имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.6.321 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 358 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг”, ул.”Тодор Икономов” на „ТОНИ – СТЕФАН РУСАНОВ” ЕООД, представлявано от Стефан Димитров Русанов на цена от 20 638,91 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
3. Дава съгласие за извършване на продажба на 7,862 % идеални части от имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.6.321 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 358 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг”, ул.”Тодор Икономов” на „ТОНИ – РУСАНОВ” ЕООД, представлявано от Стефан Димитров Русанов на цена от 1761,09 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
4. Дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на купувачите на земята.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)