Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 927

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 927
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба 01 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Отказва извършване на продажба на общински недвижим имот по ул. “Битоля” 1-а, представляващ двуетажна масивна сграда, със застроена площ 84,00 кв.м, с кадастрален № 3375, попадаща в УПИ І – за жилищен комплекс и общественообслужващи сгради, кв. 340 по плана на гр. Русе, предмет на АОС № 3333/20.12.1999 г., с мотив – сделката не е в интерес на Община Русе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/