Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 928 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинския съвет – Русе реши:

І. Приходи – държавни дейности

ЦПЛР – Общежитие за средношколци

§2405 „Приходи от наеми на имущество“                                                                 +660лв. 

ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен    660 лв.

§3619 „Други неданъчни приходи“                                                                         +1 586лв.

СУ „Васил Левски“ – Русе               380 лв.

СУ Възраждане-Русе                       666 лв.

ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен    540 лв.

Всичко приходи държавна дейност:                                                                    +2 246лв.

Всичко приходи по бюджета:                                                                                +2 246лв.

II. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                               + 7 639лв.

ДГ „Радост“     +10617лв.

ДГ „Здравец“   – 2978лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    – 7 639лв.

Обект „Уреди и съоръжения за игри на двора за ДГ Радост“    -10617лв.

Обект „Картофобелачка“ за ДГ „Здравец“                                    +2978 лв.    

 Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.                                                    

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

§1015„Материали“                                                                                                      +1 866лв.

СУ Възраждане-Русе                        666 лв.

ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен     1200 лв.

§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                                   +380лв.

СУ „Васил Левски“ – Русе               380 лв.  

Всичко за дейност:                                                                                                   +2 246лв.

Всичко за функция:                                                                                                 +2 246лв. 

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 540 „Домове за стари хора“ 

ДСХ „Възраждане“

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                           +144 000лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Проектиране и изграждане на нова отоплителна инсталация               -150 000лв.

в ДСХ „Възраждане“, град Русе“/било 150 000лв.; става 0лв./

Обект „Абонатна станция за парното отопление за ДСХ “ Възраждане“            + 6 000лв.

/било 30 000лв.; става 36 000лв./

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв. 

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Култура спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“

РБ „Любен Каравелов“

§1015„Материали“                                                                                                        – 899лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „ Телевизор с Q led екран за РБ „Любен Каравелов“                                     + 899лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв. 

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                      +2 246лв.

III. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§1015„Материали“                                                                                                       -2 450лв.

§5301„Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“  

Обект „Електронна платформа за анкетиране/оценяване“                                     +2 450лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,

благоустройството и регионалното развитие”

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“                                                   +1 470лв.

Обект „Изработване на ИТП за oбновяване на съществуваща                                 +500лв.

детска площадка на юг от бл.3 в кв. Дружба 3 за деца от 3 до 12г., Русе“

 /било 1500 лв.; става 2000 лв./

Обект „Изработване на ИТП за Детска площадка за деца от 0 до 3г.                      +500лв.

при бл. „Фазан“, ЦГЧ, град Русе“ /било 1500 лв.; става 2000 лв./

Обект „Изработване на ИТП за нова комбинирана детска площадка                      +470лв.

от 0 до 18г в прилежащ терен на север от ул. Александровска,

УПИ VI-3759, кв.300, с места за отдих,

парково оборудване и озеленяване., Русе“ /било 3000 лв.; става 3470 лв./

§ 1030 „Текущ ремонт“                                                                                               +5 215лв.

Кметство Бъзън 5 215лв.

Всичко за дейност:                                                                                                   +6 685лв.

Всичко за функция:                                                                                                 +6 685лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“

Дейност  898 „Други дейности по икономиката“

§1015„ Материали“                                                                                                  +55 476лв.

ОП „Спортни имоти“

Всичко за дейност:                                                                                                 +55 476лв.          

Всичко за функция:                                                                                               +55 476лв.         

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                         -62 326лв.         

Всичко за дейност:                                                                                                   -62 326лв.         

Всичко за функция:                                                                                                 -62 326лв.         

Всичко разходи местни дейности:                                                                            – 165лв.

IV. Разходи – държавни дейности дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

Дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност”

§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи                            – 5 215лв.

и подпараграфи“

Всичко за дейност:                                                                                                    – 5 215лв.

Дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка“

§1015 „ Материали“                                                                                                  – 19 000лв.

СЗ КООРС

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                 + 19 000лв.

Обект „Моторизирани IP камери -12 броя за СЗ „КООРС“  17 064лв.

Обект „Мрежови рекордер/сървър – 2 броя за СЗ „КООРС“  1936 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                   -5 215лв. 

ФУНКЦИЯ „Образование“       

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                      5 380лв.

Обект „Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна

среда в ОУ „Тома Кърджиев“, гр. Русе“  + 5380лв. /било: 66 723лв.; става: 72 103/

Всичко за дейност:                                                                                                    +5 380лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +5 380лв. 

Всичко разходи дофинансиране:                                                                              +165лв.

Всичко разходи по бюджета:                                                                                  +2 246лв.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)